Biigtigong Wjibwe Verb Charts

Verb Transitive Animate (VTA)

 

Biigtigong Wjibwe Verb Charts – Verb Transitive Animate (VTA)

Independent Order

Conjunct Order

Changed Conjunct Order Participle

Changed Conjunct Order Iterative

 


 

How to cite this publication:

Montano, John Paul. “Biigtigong Wjibwe Verb Charts” biigtigong.com. Biigtigong Nishnaabeg, 7 Feb 2016. Web.