Gwadaakzhiwe

Aadsookaanan Gaa-sigsidood Neyaab

 


Gwadaakzhiwe (Aadsookaanan Gaa-sigsidood Neyaab)

Gwadaakzhiwe

Aadsookaanan Gaa-sigsidood Neyaab

Giiyaaba eteg gindan Gwadaakzhiwe nagkeyaa, Gaa-Nishnaabemod Noongom

Giiyaaba eteg gindan Gwadaakzhiwe nagkeyaa, Nishnaabemwin miinwaa Aadsookaanan Enoonind

Bzindaw we Gwadaakzhiwe…

 

Wwiinge go nmaamiigwechwendam gshkitooyaan wii-wiidookoon’gog wewendam wii-sigsidooyeg neyaab gdaadsookaanmiwaan. Mdaaswi shi-niiwin dso-bboon nmin’senaaban epiichi-gkinoohmawzhwaapan Gchi-Nishnaabeg wmaandi Biigtigong wenjiiwaad edmoomgak Nishnaabe aawyaan miinwaa edmoomgak noongom wmaandi kiing yaayaan Nishnaabe aawyaan. Mii-sh memndage eko-niiwo-bboongak biinish noongom, bzindwagwaa Biigtigong Gchi-Nishnaabeg aadsookewaad, noondwagwaa dbaajndamwaad gdaadsookaanmiwaan, mii memndage moojgendmigyaambaan miinwaa maamnonendmigyaambaan geknoohmawzhwaapan Biigtigong Gchi-Nishnaabeg.
 
Nmiigwechwendam gye gshkitooyaambaan, gchi-niibwa dso-bboon, wii-bzindwagwaa aadsookewaad nooj go naa wiya Nishnaabeg mziwe wenjiiwaad, memndage go nwewaad ezhi-Nishnaabemwaad waswodi zhaawnong nakeyaa Boodewaadmii-kiing. Mii wodi wenjiiyaan niin. Boodewaadmii-kiing.
 
Giiyaaba go wshkiyhiiwan geshktooyaan wii-Nishnaabemyaan geniin ezhi-Nishnaabemyeg wmaandi Biigtigong. Naanngodnong gaawiin wewendam n’sidtaagzisii wiya wnzaam bngii bkaanad enwed we pii dash enwenid niwen gaa-gnoonmind. Gnimaa wwe ggikendaamnaadog gchi-niibwa Nishnaabeg, maage mii wwe gegoon gaa-gii-zhiwebziwngobnen. Mii dash wwiinge da-yaangwaamziyaan miinwaa da-naanaagdawendmaan enweyeg wmaandi Biigtigong epiichi-wiidookoon’gog wii-sigsidooyeg neyaab wyaanji-gchi-piitendaagkin gdibaajmownimwaan, gdaadsookaanmiwaan.

 

Giiyaaba go temgad Gwadaakzhiwe nagkeyaa: