Gwadaakzhiwe(View this page in English?)


Gwadaakzhiwe (Aadsookaanan Gaa-sigsidood Neyaab)Wwiinge go nmaamiigwechwendam gshkitooyaan wii-wiidookoon’gog wewendam wii-sigsidooyeg neyaab gdaadsookaanmiwaan. Mdaaswi shi-niiwin dso-bboon nmin’senaaban epiichi-gkinoohmawzhwaapan Gchi-Nishnaabeg wmaandi Biigtigong wenjiiwaad edmoomgak Nishnaabe aawyaan miinwaa edmoomgak noongom wmaandi kiing yaayaan Nishnaabe aawyaan. Mii-sh memndage eko-niiwo-bboongak biinish noongom, bzindwagwaa Biigtigong Gchi-Nishnaabeg aadsookewaad, noondwagwaa dbaajndamwaad gdaadsookaanmiwaan, mii memndage moojgendmigyaambaan miinwaa maamnonendmigyaambaan geknoohmawzhwaapan Biigtigong Gchi-Nishnaabeg.

Nmiigwechwendam gye gshkitooyaambaan, gchi-niibwa dso-bboon, wii-bzindwagwaa aadsookewaad nooj go naa wiya Nishnaabeg mziwe wenjiiwaad, memndage go nwewaad ezhi-Nishnaabemwaad waswodi zhaawnong nakeyaa Boodewaadmii-kiing. Mii widi wenjiiyaan niin. Boodewaadmii-kiing.

Giiyaaba go wshkiyhiiwan geshktooyaan wii-Nishnaabemyaan geniin ezhi-Nishnaabemyeg wmaandi Biigtigong. Naanngodnong gaawiin wewendam n’sidtaagzisii wiya wnzaam bngii bkaanad enwed we pii dash enwenid niwen gaa-gnoonmind. Gnimaa wwe ggikendaamnaadog gchi-niibwa Nishnaabeg, maage mii wwe gegoon gaa-gii-zhiwebziwngobnen. Mii dash wwiinge da-yaangwaamziyaan miinwaa da-naanaagdawendmaan enweyeg wmaandi Biigtigong epiichi-wiidookoon’gog wii-sigsidooyeg neyaab wyaanji-gchi-piitendaagkin gdibaajmownimwaan, gdaadsookaanmiwaan.